PRODEJNA: Nově otevřeno i v neděli! 8-12h !!         Po-Pá 9-18h So-Ne 8-12h           VÍCE INFO: 602 432 993

Zippo benzín do zapalovačů 125ml

Zippo benzín do zapalovačů 125ml
Zippo benzín do zapalovačů 125ml
Vaše cena: 68 Kč
Vaše cena po registraci: 66 Kč

Skladem v e-shopu

Originální Zippo benzín je svým složením optimálním palivem pro Zippo zapalovač. Další info

ZIPPO

Výrobce: ZIPPO

Záruka: 24 měsíců

Kód: 10009

Originální Zippo benzín je svým složením optimálním palivem pro Zippo zapalovač.

Zippo benzín je vyráběn synteticky v laboratořích a nejedná se o klasický ropný derivát (složení Zippo benzínu je od klasických technických benzínů zcela odlišné a chemicky se o benzín vůbec nejedná). Díky nové revoluční technologii Zippo benzín umožňuje lepší zapalování, čisté hoření, Zippo benzín má nízkou míru zápachu a je šetrnější v případě styku s pokožkou, to vše při úplné absenci rakovinotvorného benzenu v jeho složení.

Zippo benzín lze použít i do benzínových zapalovačů jiných značek je rovněž doporučeným palivem pro originální benzínový Zippo ohřívač rukou.

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

Flam. Liq. 2 H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
Asp. Tox. 1 H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
Skin Irrit. 2 H315 Dráždí kůži.
STOT SE 3 H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
Aquatic Chronic 2 H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zippo benzín do zapalovačů 125ml Zippo benzín do zapalovačů 125ml